Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

endcredits
1855 fa6d
Reposted fromkarahippie karahippie viadiedrunk diedrunk

May 10 2017

endcredits
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
— uratuj mnie; g.musso.
endcredits
6852 48b4 500
Reposted fromiloveyou iloveyou viapompompom pompompom
endcredits
1154 871c
3089 d33d 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

May 08 2017

endcredits
2684 fa9d
Reposted fromaniczorka aniczorka viadiedrunk diedrunk
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viaalcohoolic alcohoolic
endcredits
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds

April 04 2017

8215 f22c 500
Reposted fromerial erial viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
endcredits
3546 64ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
endcredits
Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.
— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viaunmadebeds unmadebeds
endcredits
9215 17ca
Reposted fromyochimu yochimu viapimpmyheart pimpmyheart
endcredits
0042 2f28
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds

May 01 2015

endcredits
9912 6c87 500
Love, Rosie (2014)
Reposted fromLOLALO LOLALO viadiedrunk diedrunk
endcredits
9710 de97 500
Reposted fromfoods foods
endcredits
7588 35bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl